Kuidas kontrollida oma raamatupidamise õigsust?


Raamatupidamisteenuse kasutamisel võib teenusepakkuja jagada rohkem vastutust, kui töölepinguga raamatupidaja. Ometi ei kaota see juhatuse vastutust raamatupidamise eest.
Kontrollimiseks võta viimase suletud perioodi aruanne, alates sama majandusaasta algusest. Eeldatavasti peaks käibemaksukohustuslase märtsi aruanded olema aprilli lõpus kindlasti valmis. Sel juhul kontrolli aruannet perioodil jaanuari algusest aprilli lõpuni.


Kõige olulisem
 • Bilansi aktiva (varad) ning passiva (kohustused ja omakapital) peavad olema võrdsed.
 • Aruandeperioodi kasum/kahjum bilansis peab olema võrdne samale näitajale kasumiaruandes.
  Kui eelmise majandusaasta kasumi jaotamise otsus on tegemata, võib kasumiaruandes kajastuv tulemus olla võrdne bilansi aruandeperioodi kasumi/kahjumi muutusega (lõppsaldo miinus algsaldo).
 • Pangakontode saldod bilansis peavad olema tegelikkusega kooskõlas. Võrdlemiseks kasuta panga väljavõtet.
 • Ostjatelt laekumata arvete saldo koos ostjatelt saadud ettemaksete saldoga bilansis peab vastama laekumata arvete aruandele (müügireskontro).
  Laekumata arvete aruanne tuleb koostada kande kuupäeva järgi, kui müügiarvetel kasutatakse kande kuupäevast erinevaid dokumendi kuupäevi. Näiteks juhul, kui arve esitatakse arvestuskuu teenuste eest järgmise kalendrikuu kuupäevaga.
 • Tarnijatele tasumata arvete (ka “võlg hankijatele”) saldo koos tarnijatele tehtud ettemaksete saldoga bilansis peab vastama tasumata ostuarvete aruandele (ostureskontro).
  Tasumata ostuarvete aruanne tuleb koostada kande kuupäeva järgi.
 • Maksuvõlgade ja -ettemaksete saldod bilansis peavad vastama e-maksuameti saldo aruandele tekkepõhise kuupäeva järgi.

Veel soovitame vaadata
 • Tulevaste perioodide kulude ja ettemaksete summad bilansis peavad omama detailsemat infot pearaamatus või muus lisaaruandes, kust saab ülevaate iga koondsaldos sisalduva tehingu kohta.
 • Varude summa bilansis peab vastama laoseisu aruandele.
 • Põhivara saldo (soetusmaksumus, kulum ja jääkmaksumus) bilansis peab olema vastama põhivara aruandele.
  Põhivara arvestus võib olla eraldi Exceli tabelis. Meie soovitame pidada põhiara arvestust raamatupidamise tarkvara abil.

Võimalusel kontrolli raamatupidaja abil ka teisi bilansi saldosid
 • Arveldused aruandvate isikutega (saldo isikute lõikes)
 • Antud laenude nõuded (lühiajaline ja pikaajaline)
 • Saadud laenud ja liisingud (lühiajaline ja pikaajaline)
 • Võlad töövõtjatele
 • Deklareerimata maksuvõlad (sõltub kasutatavast metoodikast)
Loetelu võtud SIIT.
Loe rohkem ka meie RAAMATUPIDAMISTEENUSe kohta!
24.01.2020, MO naiskond

Puhkusegraafiku koostamise meelespea


Igal ettevõttel tuleb hiljemalt esimese kvartali lõpuks ehk 31. märtsiks koostada ja töötajatele teatavaks teha jooksva aasta puhkusegraafik. 

Puhkusegraafik tuleb koostada töötaja soove arvesse võttes. Sealjuures tuleb tööandjal silmas pidada töötajaid, kel on TLS-i paragrahvi 69 lõike 7 järgi õigus saada puhkust endale sobival ajal:

 • naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
 • mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
 • vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
 • vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
 • koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Puhkusegraafikusse tuleks kirja panna kõigi töötajate (sh nende töötajate, kel kehtib veel katseaeg) jooksva aasta ettenähtud puhkusepäevad. Samuti eelmise aasta puhkusejäägid. Lisaks sellele on hea, kui töötajad oskavad võimalusel graafikusse panna ka oma lisapuhkuse päevad.

Graafiku koostamine annab tööandjale võimaluse veenduda, et sama tööd tegevate töötajate puhkused ei kattuks. Samuti annab graafiku koostamine tööandjale piisavalt aega, et vajadusel määrata puhkuse perioodiks töötajale asendaja. Juhtkonna poolt kinnitatud puhkusegraafiku kinnitavad töötajad hiljemalt 31. märtsiks oma allkirjaga.

Loe lähemalt SIIT.

Loe lähemalt ka meie PALGA- JA PERSONALIARVESTUSe teenuse kohta!

17.01.2020, MO naiskond

UA-195577891-1